کالاها

برچسب های شناسایی با امواج رادیویی RFID Tags

سرامیک های سفارشی و پیشرفته برای درجه حرارت خیلی بالا با کاربرد خاص

دستگاه های ابزار دقیق، كنترل فرایند، تشخیص، آنالایز و سنجش کمیت ها

كابل های فرمان و مخصوص حتی حفاظت شده در برابر شعله مستقیم آتش